مدیریت ضدعفونی و عقیم سازی سوزن طب سوزنی

یک سوزن طب سوزنی به پنج قسمت تقسیم می شود،نوک، بدن، ریشه، دسته و دم.

نوک و بدنه سوزن قسمت هایی هستند که در نقاط طب سوزنی به بدن سوژه وارد می شوند . بنابراین لازم از در ضدعفونی کردنش دقت کنیم.

 

 

به طور سنتی، سوزن های طب سوزنی به صورت دستی و بدون ضدعفونی حرارتی تمیز می شدند که اغلب باعث آسیب های ناشی از سوزن می شوند. برای حل مشکلات، یک کیس تمیزکننده مخصوص سوزن‌های طب سوزنی طراحی و ساخته شد تا در صورت استفاده صحیح از کیس در فرآیند بازیافت، تمیز کردن و بررسی بسته‌بندی، به بهینه‌سازی جریان پردازش کمک کند.

درمان بسته سوزن های طب سوزنی درصد صدمات ناشی از سوزن را به صفر رساند و مدیریت متمرکز میزان رضایت بیماران را از 93 درصد به 98 درصد افزایش داد.

عقیم سازی موثر سوزن های طب سوزنی پیش شرطی برای درمان ایمن بیماران است. بهینه سازی جریان پردازش می تواند ایمنی پرسنل پزشکی و بیماران را تضمین کند. ایمنی توسط مقررات مربوطه در مورد استانداردهای استریلیزاسیون و ضد عفونی تعیین شده است.